Een circulaire bouw realiseren doet u met deze tips!

Er kan worden vastgesteld dat circulaire bouw binnen de circulaire economie tegenwoordig een steeds grotere populariteit geniet. Dat hoeft eigenlijk helemaal niet te verbazen. Steeds meer mensen en bedrijven worden zich namelijk bewust van het feit dat de wegwerpeconomie waarin we nu leven geen lang leven meer beschoren is of kan zijn. Dit niet in het minst omwille van het feit dat alle grondstoffen op deze planeet over een eindig karakter beschikken. Wat dit dan min of meer betekent? Zeer eenvoudig, dat ze op een bepaald ogenblik volledig uitgeput zullen zijn. Dit zorgt ervoor dat we nu actie moeten ondernemen. Is dit één van de redenen waarom u interesse heeft in de realisatie van een circulaire bouw? Dan kunnen de onderstaande tips u daar ongetwijfeld bij helpen!1.) Doe voor uw circulaire bouw een beroep op de juiste partners

1.) Doe voor uw circulaire bouw een beroep op de juiste partners

In eerste instantie geldt voor de realisatie van een circulaire bouw dat u er goed aan doet om op zoek te gaan naar de juiste partners. Circulair bouwen is op moment van schrijven nog vrij nieuw waardoor nog lang niet alle bedrijven over de vereiste knowhow beschikken. Het mag dan ook duidelijk zijn, even grondig de verschillende partijen op de markt vergelijken die voor u een circulaire bouw kunnen realiseren is in de praktijk altijd een aanrader.

2.) Bepaal de minimale ontwerp-levensduur

Een circulaire bouw kan enkel en alleen worden gerealiseerd op het ogenblik dat er een minimale ontwerp-levensduur voorop wordt gesteld. Dit overigens voor de verschillende delen die deel uitmaken van het gebouw. Het gaat hierbij dan ook concreet om:

  • De structuur van het gebouw;
  • De gevel van het bouwwerk;
  • De inrichting van het pand.

Bent u genoodzaakt om het ontwerp van uw woning (in eerste instantie) gebruik te maken van onderdelen welke zich kenmerken door een korte(re) levensduur? In dat geval geldt voor een circulaire bouw dat het van cruciaal belang is dat deze vervolgens op een zeker ogenblik opgewaardeerd en / of hergebruikt kunnen worden.

3.) Evalueer de geldende kosten voor de volledige levensduur

Het spreekt voor zich dat ook voor een circulaire bouw geldt dat er nadrukkelijk stil dient te worden gestaan bij de kosten die eraan verbonden zijn. Het wordt dan ook altijd ten stelligste aangeraden om even een blik te werpen op het volledige kostenplaatje. Deze bestaat concreet uit de volgende onderdelen:

  1. Het materiaal waar gebruik van wordt gemaakt;
  2. De initiële kapitaalkosten;
  3. De operationele kosten;
  4. De onderhouds- en mogelijke herstellingskosten;
  5. Eventuele upgradekosten die van toepassing zijn.

Is het mogelijk om de zogenaamde levenscycluskosten te reduceren door het toepassen van een circulaire benadering? In dat geval is het pas echt mogelijk om over de hele lijn een circulaire bouw te kunnen realiseren.

— Meer weten of circulaire bouw en het terugdringen van CO2 reductie? —

4.) Breek zo weinig mogelijk af, maar fris op!

De realisatie van een circulaire bouw houdt eveneens in dat u zich de vraag moet durven stellen of u wel echt nood heeft aan een nieuw gebouw. Mogelijks is het namelijk zo dat het bestaande pand perfect kan voldoen, op voorwaarde dat u er uiteraard voor kiest om deze te renoveren. Op deze manier kan ervoor worden gezorgd dat er een behoud van de waarde van de hulpbronnen kan worden gerealiseerd in de structuren. Dit is één van de belangrijkste acties die ondernomen kunnen worden met betrekking tot het verminderen van afval en materiaalverbruik. Het is dan ook in de praktijk eigenlijk een cruciale voorwaarde voor wat de realisatie van een circulaire bouw betreft.